కవితలు

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

నిరీక్షణ
 

సింగారాల కురులన తురిమిన

విరజాజులు విచ్చిన వేళ......

నీ తలపులతో మోమున

నును సిగ్గుల మొగ్గలు తొడిగిన వేళ......

తెల్లని వెన్నెలధార చల్లగా జాలువారే వేళ......

తలలోని పూదండ సైతం తియ్యగ తడమగా..,,

నీతో ఊసులాడాలని మనసు మారాము చేయగా..,,

నీకై ఆశగ వేచేనయ్యా ఈ రాధ..

నిరీక్షించెనే కృష్ణయ్యా బృందావని కూడా నీకై...