మా రచయితలు

రచయిత పేరు:    ఎస్.ఆర్.పృథ్వి

కవితలు

గోదావరి నానీలు

1.  రాజమహేంద్రకి

      కందుకూరి వరం

      ఆయన ఆలోచనలు

      ప్రజల పరం

 

2.  నది చుట్టూ

      పోరాటాల సుగంధం

       పాపికొండల చుట్టూ

      ప్రకృతి అందం

                .......

ఈ సంచికలో...                     

May 2023

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు