మా రచయితలు

రచయిత పేరు:    డా.స్రవంతి ఐతరాజు

కవితలు

మరణించేందుకేముందని?

ఆశల దారాలతో

అల్లుకున్న

నీ ఆశయసౌధం

దూరమైనప్పుడే

నువ్

మరణించావు!

 

ఆరారో అంటూ

తమఆరోప్రాణంగా

 కని పెంచిన

అమృతమూర్తులు

నిను వీడినప్పుడే

మరణించావు!

 

కోటి కోరికలతో

నిన్ను ఆహ్వానించిన 

జీవితం

నీ చేజారినప్పుడే

మరణించావు !

 

నీకన్నా

నువ్ ప్రేమించిన

నీ ప్రేమతో పెంచిన

నీ మనసు

నిను వీడినప్పుడే

మరణించావు !

 

చేయని తప్పుకు

కాలం విధించిన శిక్ష కు

లోకం కాకులు

గొంతెత్తి కర్కశ రాగాల

కచేరీ విని విని

విసుగెత్తినప్పుడె

నీవు

మరణించావు !

 

నీది కాని జీవితంలో..

నీవు నీవుగా

బ్రతకనప్పుడే

మరణించావు

 

ఆశ తప్పా

ప్రేమలేని

మనుషులతో

మసలినప్పుడే

మరణించావు!

 

దేని వలన

మరణించగలవని

ఇంకా దేనిగురించి

ఇపుడు

భయపడుతావు

 

అసలు

మరణించేందుకేమి

మిగిలివుందని?

కొత్తగా

మరణించెందుకేముందని?

ఈ సంచికలో...                     

Jun 2023

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు