మా రచయితలు

రచయిత పేరు:    కోడూరు సుమన

కథలు

మనంబోలేం లేమ్మే

         ఊరంతా రొంత అడావుడిగా ఉండాది. అందురూ  రాబోయే ఆదోరం(ఆదివారం)ని తల్సుకోని ఇద ఇదాలుగా కతలు సెప్పుకుంటాండారు.

            నలుగురు సేర్తే అఏ ఇసయాలొస్తాండాయి. బీడాకులు సుట్టుకునే బుడాను పీరమ్మలూ బరిగొడ్ల దోల్కోంబోయే బసమ్మ ,బుడ్డోల్లూ సిలకలబాయికాడ సిలవరిబోకులు అమ్మేటి ఎంగట్లచ్మీ సిద్దప్పా, గుల్లో దేవునీ సుట్టకారందిర్గీ రోంచేపు కూచునే బత్తిగలోల్లూ, సీటీపాట్లకాడ అమ్మలక్కలూ, సిరిగిపొయిన గుడ్డలు కుట్కునే టేలరు నత్తిరాజూ, టీయంగిడి నాయిరన్న దోసిలంగిడిసుబ్బమ్మా కూడల్లన్నీట్లో అదే

ఇసియం  గుసగుస గునగున కసకసలబలబ ఎవుల్లకు జూశ్నా అదే ఖయాలు .

            సుబ్బరాయుని కోడలు సీమంతం ఆదోరం నాడు.

             అదేవంత పెద్దిసయమూ ఈకాలాన పంఛన్లేపంఛన్లూ దుడ్డుంటేసాలు తినేదీ ఏరిగేదీ గుడా

పంఛనుజేస్తాన్లా ఇదే పాశెను(ఫ్యాషన్)గదా.

            నిజిమే గానీ ఇంట సీమంతం ఇసిత్తరం కోడలూ ఆపల్లెకు ఇంతల్లోకిఇంత(వింతల్లో కి వింత)

ఆఇంతి కి సీమంతం వంటే కతగాకేందీ ‌‌సుబ్బరాయుడు ఆఊఊరికి సరుపంచు ఆయప్ప నాయిన, తాత, తాతోల్లతాతలకాడ్నించీ ఊరికి వాల్లకుటుంబమే పాలెగాండ్లూఏలేటోల్లూ..

            ఈడ ఇసిత్తరమైన ఇసియం ఏందంటే తరతరాలుగా వాల్లవొంశానికి నాగశాపం బట్టి బిడ్డలేకలిగేటోల్లు గాదంట మరి తరతరాలుగా ఎట్టేల్తన్నారూ రాజ్జెం...అనీ యోసినలో(యోచనలో) బడగాకండీ..ఆడికేవొస్తన్నా సుబ్బరాయుడు వోల్ల ముత్తాత చెండ్రాయుడు అనే మారాజు పెల్లానికి నలుగురు బిడ్లంట ఇద్దరాడోల్లూ ఇద్దురు మొగపిల్లోల్లూఅందరూ సంతోషంగా పెరిగీ పెద్దయి అంతోఇంతోసదుకోనీ నాయిన మాటపెకారం రాజకీ యాల్లో దిగీ ఊరిపెద్దలైనారంట. ఆడపిల్లోల్లు పెల్లిల్లయి అత్తోల్లింటికిబోయీ పిల్లాపాపలతో సుకంగా ఉండేటోల్లంట. సెండ్రాయిడి పెద్దకొడుకు కొండల్రాయుడు, అపుడపుడూ యాటాడ్నుబోయేదంట  లంకమల్లడవులతట్టు జీపులొఎక్కి సుట్టకారం మందిని ఎంటేస్కోనీ దొరలకోటూతెల్ల పెద్దంచు మాదారం పంచె మెల్లోపులిగోరుసెయినూ సేతులో గొట్టం తుపాకీ నోట్లో గుంటూరుసుట్టా బెట్కోని యాటకనీ రైయ్యిన బోతాంటే ఊరూరంతా ముచ్చటగాజూసేదంట బుర్రమీసాలూ పెద్దకనుగుడ్లూ బగుసక్కదనంగాఉండేటోడంట  వానికి పెల్లయి పెళ్లాం కానుపుకు పుట్టింటికిబోయినాదంట.

            టయములో ఈయప్ప ఏటకుబోయినాడంట రెండడివిపందుల్ని నాలుగు కనితుల్నీ ఏసినాడంట ఈసుట్టుండేటోల్లు ఆపొదలాఈపొదలా దిరిగీ చెవులపిల్లులబట్నారంట ఈటన్నిట్నీ జీపులోఏసుకోని  మెకం కూరకు ఏమసాలాబాగుంటాదో మాటాడ్తా జీపుదోల్తాంటే నవనవలాడ్తాబంగారువన్నెలో ఉండే జాతినాగుబాము జెర్రిపోతూ పెనేస్కోని సంసారంజేస్తాంటే అదాట్న జీను వాటిమీందికి ఎక్కించేశ్నాడంట రెండూ నుజ్జునుజ్జు గా నలిగి సచ్చిపోయినాయంట గబామని జీపుఆపి ఎనకదిరిగీ సూస్నాడంట అపుడే ఆనాగుబాము సివరీగా పడగెత్తి ఈయప్పతట్టుసూసీ పడిసచ్చిపోయిందంట

            ఇంటికొచ్చి ఎప్పుటాల తెచ్చిన యేటలతోరకరకాల వొంటలుజేపించీ ఊల్లోల్లందరికీతినిపించీ కాపుసారా దాపించేటోడు ఆపన్లేంసెయకండా గమ్మునుండాడంట కొడుకుమబ్బుగుండేది జూసీ సెండ్రాయుడూ అన్న ఇచారం జూసి తమ్ముడు శివ నిలదీసేతలికి ఇసియం

జెప్పి నాడంట.

            వోర్నీ ఎంతపన్జేచ్చివిరాఅనీ యాటంతా వండించీ  అందరికీ పంచేసీ ఇల్లూవోకిలీ సుద్దంజేపించీ

బాపనయ్యలనుబిలిపించీ పూజలు నోములుజేపిచ్చే ఊదొత్తులు కర్పూరంపొగ ఊరంతాదోమతెర మాదిరి

సుట్టుకునె.

          ఏం లాభం కోడలుకానుపైనాదీ మనవడుబుట్నాడు అన్నారు ఊరంతా సంతోసపడేలోగా పిల్లోడుపామ్మాదిరి బుసలిడిసి సచ్చిపాయెననిరి. ఈవాటంగనే నాలగు తూర్లు పెద్దకోడలికీ, రెండుతూర్లూచిన్నకోడలికీ బిడ్డలుబాయె  ఇంగిట్టగాదు వొంశవే లేకండబోతాదనుకోని దాయాదులబిడ్డను సాకుడుకు దీస్కోని బంగారంగాసదివిపిచ్చీ టీచెరుపనొచ్చెట  గాజేసీ బల్లారితట్టునుంచిపిల్లనిదెచ్చి పెల్లిజేసినారు. పిల్లకుబుట్టిన నాగసుబ్బరాయుడు బతికిబట్టగట్టే. ఇపుడు ఆయప్పబిడ్డడు నాగమోహను అనేటోడు.  టౌన్లలో పెద్దసదూలుసదూకోని కంపీటర్లంట సదువులన్నీ సదివి బెంగులూర్లో పెద్దపన్లో జేరినాడూ ఆడనే తనకూడా  పన్జేసే ఏరేజాతిపిల్లని పేమించుకోనిపెల్లిజేస్కోని దీస్కచ్చినాడు.  ఆయమ్మి సిన్మాయాట్టర్ల తల్లోదూరిపోయేమాదిరుండాదీ.  దేవకన్నెకున్నట్టే. పంజాపీపిల్లంట. మనబాసారాదూ. మల్లీ ఊర్లో చానా ఘనంగా పెల్లి జేసి వారంరోజులు  విందులు బెట్టి మందులుబోసీ రాయడోల్లంటే దేవుల్లే  అనిపించుకున్యాడునాగసుబ్బరాయడు. ఆయన పెద్దోళ్ల మాదిరి సరపంచుగాలా అయితే ఆయిన్జెప్పినోడే ఊరేలాల. అందురూ అదేనాయం అంటారుఆపంజాపీ పిల్లకు రెండేల్లయినా కడుపురాలేదంట.

            ఓయమ్మా మల్లీ ఏం శాపందగిల్నాదో అనుకునిరి అందురూ. వాల్లు అంతపెద్దూల్లో లచ్చలుజంపాయిచ్చే పన్లోఉండేటోల్లుగదా డాట్టర్లకూసూపెట్నారంట.  నాగమోహను కు ఏందో కనాలు లేవంట. ఆఇసయం దెల్సీ నవ్వినోల్లు సగమూరుకీ బాదపడినోల్లుసగమూరికీ

            ఇంగమల్లీకత తొలికొచ్చెనే వారసులెట్టా అనిఅందురూ అనుకుంటాంటే ఆపంజాపీకోడలు ఏందో సూదులేపిచ్చుకోనీ గర్బందెచ్చుకున్యాదంట.

            ఈడ అసలైనకతమొదలాయె ఊర్లో ఆడోల్లంతా ఇదేం ఇడ్డూరమనీ మెటికిలించిరీ. మెరకీది సంజెమ్మ ఊర్లో ఈమద్దెనేబెట్న ఆస్పత్రిలో పన్జేసే నరసమ్మ కు టీదాపిచ్చీ అసలు ఇసియం

గనిపెట్టె. అదేందంటే మొగునికి బిడ్డలిచ్చే కనాలు లేకండాబోతే. ఆలికి ఇంగెవురోముక్కూముగందెలీనోడి

కనాలు పెద్దసూదితోలాగి పెల్లాంకడుపులోకి సూదిదింపుతారంట.  అంటే గర్భం వొచ్చేది మొగుని వలన గాదు. ఎవురో మొగోని వలన తూ...నీ..యవ్వ ఏం కాలమమ్మా కాలిపోయిన కాలం

ఇంగ ఆమెకీ ఎబిసారికీ తేడాఏందీ…  పాపిట్టి సూలుకు సీమంతమొగటీ...చిచీ..

వోల్లెంతదుడ్లుండోల్లయినా కొట్టికోలాటంగా సీమంతంపండగ

జేసినా ఊర్లో ఆడోల్లమెవుల్లం  నీతిగజాతిగబుట్న ఆడోల్లం ,సావజంపేటోడైనా ఒకే మొగునికి బిడ్డలగన్యోల్లం ఎవుల్లం ఆతట్టే బోము  (గిఫ్ట్ లుగిపుట్లూ తగలంగాక తగలంఅని ఒట్టుబెట్టుకున్యాం

            పదిరోజుల్నిఃచీ ఊల్లో ఇదే ఇసయం ఇద ఇదాలుగ కథలు కథలుగా నలుగురుకూడేకాడంతా

మొగోల్లుమాత్రం ఎన్నేటలేచ్చారో ఎంతసారాబోత్సారో ఈతూరి ఇంగిలీసుమందుగానీ దెచ్చాండారంట

అనిలొట్టలేచ్చాండారు. ఏమ్మీ రవనమ్మా రాయుడింట్లో పనులకు బోలేదే  అడిగినాడు బాలయ్య

...ఏంబోతాంలేయ్యా..థూ...దీనయ్యపని..

ఆపనీఒద్దూ ఆలెక్కావొద్దు.అన్యాదిరవనమ్మ

అంటే ఏందమ్మే అడిగినాడు బాలయ్య..

...అదీ ఇంట్ల జరిగేటిదీఆడోల్లపండగ్గాదులే మొగోల్ల పండగ  అరచేతులు కొజ్జావోల్లాలతట్టి చివాల్నలోనికిబాయె రవనమ్మ.

ఏమైనా దీ ఇంటాడదీ ఇట్నే అంటాందీ….

బాలయ్య ఆలోసెనలోబడ్నాడు.

   *****

          కత అట్టదిరిగీ ఇట్టదిరిగీ...నాగసుబ్బరాయని సెవిన బడె.

            ఓమ్మేయ్...శాంతమ్మా...అంటూ పెండ్లాన్ని పిలిసినాడు

సేతులు సెంగుకు దుడ్సుకుంటా వొచ్చె ఇల్లాలు ఏందీ ఇసియం ఊర్లో ఆడోల్లంతా రేపు మనింటికి

రామని అంటాండారంటా…. అడిగాడు

          నాకేం దెల్దయ్యా, మద్దినేల(మధ్యాహ్నం) రాజమ్మను అడుగుతా ఊరంతా దిరుగుతాఉంటాది కదా విసియం జెప్తాదీ.. జవాబిచ్చింది శాంతమ్మ

ఆఆ ఇప్పుడే బిలిపిచ్చీ కనుక్కోరాదా...అన్నాడు నాగసుబ్బయ్య.

  ...అట్నేలేఅంటూ

రేయ్ మల్లేసూ…. రాజిమ్మను అరిజెంటుగ రమ్మన్యానని తోడకరాపోరా..

హుకూం జారీచేసింది శాంతమ్మ

గడ్డపారకేసి  నీల్లు టెంకాయలు పీచుఒలుస్తా ఉన్న మల్లేశు అది కిందపడేసిఉన్నపలాన

పరిగెత్తి నాడు.

            రాజెమ్మ పది నిముషాల్లో శాంతమ్మ ముందు నిలబడి నాది

ఎమ్మే రాజమ్మా ఇంట్లో ఇంతపెద్ద కార్యెం బెట్కున్యాం సుట్టాలంతావొస్తాండారూ మీకేమైనాదీ

ఈడెంతపనుంటాదీ ఎవుల్లూ ఈతట్టు మసలడంల్యా ఏమొచ్చినాదే...గదిమిందిశాంతమ్మ

అదీ అదేందంటేమ్మా….చేతులుబిసుక్కుంటా గునుస్తా అందురనుకునేది  బైటబెట్టె రాజమ్మ

             శాంతమ్మ అగ్గిదొక్కినమాదిరి కస్సునలేచీ నాకోడల్ని అంతమాటంటారే అంటూ

రాజమ్మ ను ఈడ్సి చెంపకుబట్టీ బెరికేతలికి రాజెమ్మకూ మూడులోకాలూ గానొచ్చె

            సూడూ మాదయా దాచ్చిన్యాలతో బతుకుతా ఉండే మీకే ఇంత పెగ్గె ఉంటే మాకెంతుండాల్నే

నువ్వేం జేస్తవో నాకుదెల్దు ఇంగో గెంటలో ఊర్లో ఆడోల్లు ముసిలీ ముతకా పిల్లాజెల్లాతో  నా ఎదురుగ రావాల. చానాకోపంగా జెప్పేతలికీ శాంతమ్మ కోపం తొలిసారి జూసిన రాజెమ్మ ఊర్లోకి బరిగిత్తినాది.

            అందరూ పెరటిదారిన శాంతమ్మ ముందర సేతులుబిసుక్కుంటా నిల్సినారు.

          ఏందే నీలమ్మా, లచ్మీ, రవనమ్మా….ఏందీకత కొయ్యకుర్చీలొ గూచోని చెయ్యి చూపిస్తా...అడిగెశాంతమ్మ

            ఏంలేదుమ్మా ఏముండాదీ...మనింట్లో ఇంత ఫంచను జేచ్చాండారూ  అదే ఇసిత్రమయిపోయె ఏపొద్దైనా మాఇల్లలో ఇట్లసేస్కుంటామా అనుకుంటాండామూ  రవనమ్మ దైర్యం జేసి జవాబిచ్చె

మరి పనీపాటా ఉంటాదని దెల్దా ఈపక్కకే రాగూడదనుకున్యట్టుండారే మీ ధూం దగలా

ఏమైనా దే...అన్నది శాంతమ్మ ఊర్లో వాళ్లే అయినోల్లనుకొని ఎంత స్రెమ పడ్తాన్దాము మీగురించి అందురికి పేరుపేరునా పట్టు సీర్లు, కుంకం డబ్బీలు ఎండివి తెప్పింస్తి.. మీకు కల్లు నెత్తికెక్కినాయో, తిక్క తేలు గుట్టినాదొ...కతలు బడ్తాన్దరేఏం తిమురుఅన్నది కోపంగా 

 గొడ్లకోసం గడ్డిమోపులు దీస్కోని పెరట్లోకి వచ్చిన బాలయ్య సెవి అట్టేసినాడు.

 ‌ఏంటికిరాముతల్లీ... ఫంచను ఆడేడనో  బెంగలూర్లో సేచ్చారంటాంటే….అందూరం

మేం ఏడబోతామూ అనుకుంటిమి ఈడైతే మీ కాల్లమొక్కి తలా ఒక  పనిజేసీ కడుపారాదినిపోమా 

ఏందిసెప్పండీ ఏంజెయ్యాల్నో...మూకుమ్మడిగాపలికిన  ఆడంగుల్ని జూసీ బాలయ్యనోరుదెరిసె.

నేను..నేనే..

సంధ్యా...సంధ్యా..పిలిచింది డాక్టరు భారతి. 

హా..మేడమ్..అంటూ ఆమె ఎదుటికొచ్చి నిలబడింది ఏంటన్నట్టూ ..సంధ్య.

ఈరోజు మనం అవేర్నెస్ కాంఫ్ కు వెళ్లాలి..కదా అన్నదినవ్వుతూ భారతి 

నేను సిధ్ధం జవాబిచ్చింది సంధ్య..

సంధ్యనోమారు తేరిపారచూసి తృప్తిగా. తలపంకించి..పదమరి అన్నది భారతి..ముందుకుతనునడుస్తూ..అనుసరించింది సంధ్య...

సంధ్య లో తాను అనుకున్న మార్పు ఇంతత్వరగ వచ్చేసినందుకు భారతికి తనగురించి తానే గర్వపడింది. తెచ్చేసినది తనేగనుక...

కార్లో కూచున్నారు...భారతి డ్రైవింగ్..చేస్తూ..ఏంమాటాడాలో ప్రిపెర్ అయ్యావా సంధ్యా..అనడిగింది..

హా..గతవారం జ్యోతి నగర్ లో మహిళాసభహాల్లో చెప్పినదేకదా...గుర్తున్నది అన్నది. 

గుడ్..గో ఏ హెడ్...మెచ్చుకోలు గా అన్నది భారతి. 

టేప్ ఆన్ చేసి పాటలు సన్నగా పెట్టింది భారతి. 

********

కారుతోపాటూ సంధ్య ఆలోచనలు గతంలోకి ప్రయాణం చేస్తున్నాయి. 

  సంధ్యా సంథ్యా డాళింగ్...పిలుస్తూ ఇంట్లోకి వచ్చాడు.సారధి. 

హ ఇక్కడేఉన్నానుగా....కూచుని మల్లెలు మాలకడుతున్న సంధ్య అన్నది 

అరె ఇక్కడే ఉన్నావా...ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉంది నీతోపంచూకోవాలనీ త్వరగా వచ్చేశా. 

ఔనా..ఏంటదీ అన్నదిమామూలుగా..

నాకుప్రమోషన్ వచ్చింది జీతం రెండువేలు పెరిగిందీ..ఇకనుంచి మన కష్టాలు సగం తీరినట్టే అన్నాడు. 

ఆహా..ఉండండీ మంచి కాఫీ తాగుదాం అంటూ 

వంటిటివేపునడిచింది. 

సారధి సకలదుర్గుణాభిరాముడు.ఎంతతెచ్చుకున్నా ఏంలాభంలేదు. పెళ్లయి ఏడాది కావస్తోంది ఇపుడిపుడే అతని నిజస్వరూపం అర్ధమౌతోంది సంధ్య కు. 

పెళ్లి చూపులకు వచ్చినపుడు అమ్మ చెల్లి అని నడివయస్కురాలిని, ఓపద్దెనిమిదేళ్లమ్మాయిని తీసుకుని వచ్చాడు. కానీ పెళ్లితర్వాత వారిద్దరూ ఏమైనారో ఎపుడూ ఇంటికి రాలేదు. పల్లెటూరు వదలిరారనీ డబ్బులు పంపాలని అంటాడు మనమే వెళ్లి చూద్దామంటే ఏదోచెప్పిదాటేస్తాడు...పాలు పొంగినవాసనతో ఆలోచననుంచీ బైటపడి...కాఫీ తయారు చేసి రెండులోటాల్లో పోసి హాల్లోకి తీసుకెళ్లింది.  .

అయ్యో డాలింగ్ నీకు లేనిదా...ఫోనులో ఎవరితోనోఅంటూ..సంధ్యను చూసి ఆ ఉంటానురా కృష్ణా...అని కాఫీఅందుకుని..నాడియరెష్టు ఫ్రెండు కృష్ణ సినిమాచూపించాలట ప్రమోషను వచ్చినందుకూ...వాడినినేను సరదాగా డాలింగంటాకదా....నువ్ తయారవ్  వెళ్దాం అన్నాడు 

అబ్బే నేనురాలేనండీ..రేపు స్కూల్ లోచెప్పాల్సిన లెసన్లవీ ఓమారుచూసుకోవాలికదా..

అబ్బా ఎపుడూ ఏదోచెప్తావ్ సరేలే...నేను కృష్ణగాడితో డిన్నరూ చేసొచ్చేస్తా..నువ్ తినేయ్ అంటూ అద్దందగ్గరికిపోయి ముస్తాబై ఈలపాటతోబైటికివెళ్లిపోయాడు.

హూ..గాడనిట్టూర్పు విడిచింది సంధ్య. 

నాలుగురోజులు తెగహుషారుగా ఉద్యోగానికి వెళ్లటం రావటం...ఇద్దరికీ షరామామూలుగా సాగింది 

ఆవేళ ఆదివారం టిఫిను తినేసి ఫ్రెండును కలవాలని వెళ్లాడు  సారధి. 

ఎప్పటిలా ఆదివారానికి వాయిదాలేసుకున్న ఇల్లుశుభ్రంచేయడం..బట్టలుతకటం అన్నిపూర్తిచేసుకుని కుక్కర్ లో అన్నంపప్పూ పెట్టేసి 

బెండకాయలు తరుగుకుంటోంది సంధ్య..

అలసట తెలీకుండా అప్రయత్నంగా  పిబరే రామరసం..రసనే అనిపాడుకుంటూ...

సంజూ సంజూ హఠావిడిగ అరుస్తూవచ్చాడు సారధి ఎంతో హుషారుకలిగితే పిలిచే పిలుపు అది. 

సరాసరివంటిటోకి వచ్చేసి ఓ ఇక్కడున్నావా..

అంటూ వచ్చి వెనకనుంచి భుజాలచుట్టూ చేతులేసి మనకు మంచి కాలం వచ్చేసిందోయ్ అన్నాడు అంటేఅన్నది నిర్లిప్తంగా..ఏంటలాడల్ గ అడుగుతావ్

నొసలు మడిచిఅడిగాడు సారధి. 

ఇదుగో తరుగుతున్నాకదా..అంతే తేలిగ్గాఅన్నదిసంధ్య

ఓ..సరే..విషయం ఏంటంటే ఈ జాబ్ నాకు అన్నివిధాల బాగుందికదా, పైగా యజమాని మంచి ఫ్రెండైపోయాడూ..ఎంతక్లోజంటే ..తనపర్సనల్ విషయాలు కూడా నాతో పంచుకుంటాడే. అన్నాడు 

అతనిమాటకు అడ్డొస్తూ..అందులో మనకు...

అనే లోపుసారధి, ఆమెను ఆపుతూ చేతులు అడ్డుపెట్టి నట్టూ..ఆమనక్కలిసొచ్చేదేంటంటే అనికదా...వస్తున్నా అక్కడికే...

అతనికి కట్టుకుపోయినంత ఆస్తుందీ ...లంకంత బంగ్లా కార్లూ గట్రా ఉన్నా, అందమైన భార్యున్నా..పాపం  పిల్లలులేరు...ఆమెకేదో సమస్యుందట. 

సో..వ్వాట్..అంది చిరాగ్గా సంధ్య 

ఆ నేనదేచెప్తున్నా...చక్కగా ఎవరినైనా దత్తుతీసుకోమంటే వినడూ తనలాంటిబిడ్డ కావాలట 

ఎలా అని పెద్ద పెద్దవైద్యుల్ని  సంప్రదిస్తే ...ఓ సలహాఇచ్చారట. అన్నాడు 

ఏంటది అన్నది బెండకాయముక్కల్ని బాణట్లో వేసి వేపుతూ 

ఆ..అదే తన స్పెర్మ్ తీసి మరోస్త్రీ గర్భంలో ఉంచి డెలివరీ తర్వాతబిడ్డను తీసుకోవచ్చు అనిచెప్పారట 

అదెలా ఏ ఆడదీ సిధ్ధంగాఉండదు అన్నదిసంధ్య 

ఎవరో ఎందుకూ నువ్వున్నావ్ గా..అన్నాడు.సంధ్య

చేతిలో అట్లకాడ కిందపడి ఠంగుమన్నది .

ఏమ్మాట్టాడుతున్నావ్...అన్నది కోపంబాధ కలిపినగొంతుతో..

ఔనే నూరుపర్సంటు ఆడదానివీ లైసెన్సు అంటూ తన తాళి వంక చూపుతూ ఉన్నదానివీ...

నా ఫ్రెండు కు ఈమాత్రం సాయంచేస్తావని..ఉత్తినే కాదులే ..పాతిక లక్షలిస్తాడట అన్నాడు 

ఛీఛీ..లక్షలీస్తే మాత్రం...ఎవడికో నేబిడ్డనుకనటం ......నీకెలా అడగాలనిపించిందీ ఛీదరింపుగ అన్నది. 

ఇందులో తప్పేముందీ...ఓ తొమ్మిదినెలలు కాస్త కష్టం కన్నాక వాళ్లకిచ్చేస్తాం..అంతేగా అన్నాడు 

బెండకాయ కూర అడుగంటిన వాసన వస్తున్నా పట్టించుకోలేనినిశ్చేష్టత లో  సంధ్య. 

ఏయ్ కూరచూడు కఠినంగా అన్నాడు. 

ఈ లోకానపడి స్టవ్ ఆపేసింది. 

ఆరోజిక ఇద్దరిమధ్య మాటలు కరుడు కట్టాయి

రాత్రిపడుకోబోయే ముందు హెచ్చరింపుగ అన్నాడు చూడుసంధ్యా నా పెళ్లాం నామాట వింటుందని ధైర్యంతో ఫ్రెండుకు మాటిచ్చా..రేపు అడ్వాన్సిస్తానన్నాడూ..అనవసరపు ఆలోచనలు మానుకుని..బాగుపడే మార్గం దొరికింది సహకరించూ అన్నాడు 

ఓ...తమరు మంచికాలం అనింది ఈ దరిద్రపు విషయాన్నా...వ్యంగ్యంగా అన్నది సంధ్య 

సంధ్యా బాగా ఆలోచించూ ఇందులో తప్పేముందీ 

మనం రేపు మనకుపుట్టబోయే పిల్లలూ ఇట్లా మధ్యతరగతి కష్టాలుపడకుండా...హాయిగా బ్రతకాలంటే డబ్బు చాలా అవసరం. మనకా పెద్దలు ఇచ్చిన ఆస్తులెంలేవూ...ఇస్తారన్న ఆశాలేదు .

అవకాశం ఈవిధంగ వచ్చింది కాలదన్నకు గుడ్నైట్ అన్నాడు.

హు నాఇష్టంతో పనున్నవాడైతే నన్నడగకుండా ఇంత మాట ఇచ్చేస్తాడా ఇక ఒప్పుకునేవరకూ...సాధింపు వేధింపూ భరించాలి ఆమెకన్నీరు దిండుపంచుకున్నది

*********

అనుకున్నట్లే సామ దాన బేధ దండోపాయాలూచూపుతున్నాడు.సంధ్యకు ఎందుకో అది పాపమని నేరమని అనిపిస్తోంది అసలు ఔననేందుకుమనసొప్పలేదు..

దోసెపిండి మిక్సీ పట్టుకుంటూ ఈ సమస్యపట్ల ఆలోచనలో పరధ్యానంగా ఉన్న సంధ్య వీపుమీద ఏదో చుర్రు న అనిపించి కెవ్ మంటూ చేత్తో మంటపుట్టే స్థలాన్ని తడుముకునే ప్రయత్నంలో వెనక్కితిరగగా..సారధి చేతిలో సిగరెట్ తో...నవ్వుతూ...

ఏంటోయ్..ఏదో ఆలోచనలో మునిగిఉంటేనూ సరదాకు...యాష్ ట్రే కన్నా అందమైన నీతెల్లని వీపుకనిపిస్తేనూ అన్నాడు. 

కన్నీరు ఉప్పొంగగా అక్కడినుంచి తప్పుకు నీ హాల్లోకెళుతుంటే..పక్కింటావిడ సంధ్యా సంధ్యా అంటూ చేతిలో చిన్ని గిన్నెతో..లోనికొస్తూ పిలవగా 

అప్రయత్నంగా వంటిట్లోకే వెనకఢుగు వేసింది సంధ్య 

 ఇదిగోమ్మా ఈ గిన్నెడు చక్కెర ఇవ్వమ్మా, రేపిచ్చేస్తా అన్నది. 

రానినవ్వుతో హ అంటూ ఆగిన్నెలోచక్కెరనింపి తెచ్చి ఇస్తూ ఇబ్బందిగ నవ్వుతూ కొద్ది పనిలోఉన్నామూ అన్నదిసంధ్య. 

ఆమె సారధిని కూడా అక్కడే ఉండటంచూసి ఏదో అర్ధమైనట్టూ నవ్వి హాహా సారీమా కానీండి అంటూ వేగంగ వెళ్లిపోయింది. 

వాకిటితలుపులు మూసేసి ఆనుకుని ఏడుస్తున్న సంధ్య దగ్గరికి వచ్చి నేనడిగిందీ అలాగే కదా కాపోతే కొద్దిగ నీ కడుపు అంతే అన్నాడు. 

ఇలాటి ఎన్నో విచిత్రహింసలకు గురై..ఓపికనశించి ఒప్పుకున్నది సంధ్య. 

ఆమరునాడు కార్లో ఆఫీసరుగారి భార్య వచ్చి సంధ్యను ఆస్పత్రికీ తీసుకువెళ్లింది. సంధ్యతో చాలా ఆదరణగా  మాట్లాడీ కలుపుగోలు గా ఉన్నది ఆమె సంధ్యకు ఈ పరిణామం వలన కలిగే బాధ వలన అందుకు కారణమైన ఆమె అనే ఆలోచనతో సరిగా మాట్లాడలేకపోయినది. సంధ్యకు ఆరోగ్యపరమైన పరీక్షలు చేసి డాక్టరమ్మ భారతి తనుచాలా ఆరోగ్యంగాఉన్నదని చెప్పినది సంధ్యనుమాత్రం డ్రైవరునిచ్చి ఇంటికీపంపేసినది 

ఆఫీసరుభార్య స్రవంతి. 

                                                              &&&

 

ఇంటికి చేరిన సంధ్యకు చాలా ఆవేదనగా గుండెనిఎవరో పిండేసినట్టు అనిపిస్తోంది. పనిచేయబుధ్ధి పుట్టలేదు. గమ్మున పడుకుండిపోయింది.  సాయంత్రం సారధీ వచ్చి లైట్లు వేసేవరకు సమయం కూడా తెలియలేదు

ఏంటి అంతా బాగుందని చెప్పారట డాక్టరు నువ్విలా పడుకున్నావూ...దగ్గరికి వచ్చీ తనను తడుతు అడుగుతున్న సారధి చేతి స్పర్శ కొండచిలవలా మాటలుబుసల్లా అనిపించి  తనచేత్తో విదిలించిందతని చేతిని. 

కోప్పడకు డాలింగ్ అయినా నీకు నేను నాకునువ్వూ తప్ప మనకెవరున్నారూ 

మీవాళ్లేమో పెద్దాళ్లై పోయేలా ఉన్నారూ అన్నాడు 

చివుక్కుమన్న సంధ్య నోటినుంచి చురుక్కున నీవాళ్లసలున్నారో లేదో తెలీదూ...అనేమాటదూసుకు వచ్చింది. 

యస్..నాకెవరూలేరూ మనపెళ్లి టైంలో వచ్చిన వాళ్లు నా ఫ్రెండ్ వాళ్ల అమ్మచెల్లీ...అన్నాడు 

ఔను ఓతల్లి  తోడబుట్టిన అక్కోచెల్లో ఉండుంటే నువ్ ఇలా రాక్షసునిలా కాక మనిషిలా ఉండేవాడివేగా 

అన్నది సంధ్య..

ఓహ్  ఇపుడీ వాదన అవసరమా...లే పద కాఫీ కలుపు అన్నాడు 

నిజానికి తలనొప్పి పుడుతూ కాఫీ కావాలనిపించినా అతడడిగితే కలపాలా అనే పంతం వచ్చింది సంధ్యకు..

చివాల్నలేచి వేగంగా వెళ్లి తనకొకదానికే కాఫీ కలుపుకుని గ్లాసు తో వాకిట్లో మెట్లమీద కూచుని చిన్నగా తాగుతోంది. 

సారధి కూడా కాఫీ గ్లాస్ తో వచ్చి అదే మెట్టుకు ఆవల కూర్చున్నాడు. ఏంపట్టనట్టు తాగసాగింది. 

   మరునాడు ఉదయంస్రవంతి గారు ఫోను చేశారు ఈపూట మాఇంటికి రండి తొమ్మిదికి కారుపంపుతా 

అంటూ 

స్కూలులో సెలవైనా, పర్మిషనైనా పెట్టకుండా ఎలా 

అసహనంగా ఉదయపుపనులు చేసుకుంటుండగా 

మీస్కూలు హెచ్చెం కు మా సారు ఫోన్ చేశేశారుసంధ్యా...పెద్దోళ్లు తలచుకుంటే ప్రతిదీ చిటికే అన్నాడు. 

కారులో స్రవంతి గారింటికి చేరగానే ఘనస్వాగతం లభించింది చుట్టూ ఉన్న ప్రహరీలోపల పూలతోట చక్కగాఉంది. మరోవేపు బహుశా కాపలావారిదేమో చిన్న ఇల్లున్నది. హూ దీర్ఘంగా నిట్టూర్చిందిసంధ్య 

 స్రవంతి మరోఇద్దరు స్త్రీలు ఎదురొచ్చి స్వాగతించారు. స్రవంతి సంధ్యచేతులుపట్టుకుని

మరీ లోనికి తీసుకువెళ్లి సోఫాలో కూచోబెట్టింది 

సంధ్య కు ఓహో ఇంద్రభవనమంటే ఇదే కాబోలు అనిపించింది.విశాలమైన ఆ హాలు లో ఓవైపున్న 

మెట్లమీదనుంచీ పైపు నోట్లోఉంచుకుని ఓవ్యక్తి 

దిగివచ్చాడు సారధి ఎదురెళ్లగా నడుము చుట్టూ చేయి వేసి చాలా సంతోషమైన ముఖంతోఏదౌఅంటున్నాడు  ఇతనే కాబోలు నామొగుడ్ని కొనేసిన పెద్దమనిషి. అనుకుంది కఛ్ఛగా 

రండి టిపీన్ చేధ్ధాం అంటూ 

 డైనింగ్ హాల్ లోకి తీసుకెళ్లారు చాలా ఖరీదైన ఎపుడూ తన స్థాయి వారు తినని  చాలాపదార్ధాలున్నాయి. ..ఎలాగోపూర్తి చేశాక 

స్రవంతి సంధ్యను తన గదిలోకి తీసుకువెళ్లి కూచోబెట్టుకుని కాసేపు సాధారణ కుటుంబవిషయాలు మాటాడాక హఠాత్తుగా సంధ్య ఒళ్లొతలపిట్టుకుని వెక్కిళ్లు పెట్టి ఏడవసాగింది. 

సంధ్యలోని స్త్రీత్వం జాలితో కరిగీ...ఆమెనుఓదార్చి 

ఈమెకోసం అమ్మగా కాసేపు ఉందాం అనుకునే స్థాయికి చేర్చేసింది. 

ఇక..యధాలాపం గా స్రవంతి.సాగర్ దంపతులు తనూ .సారధి కూచున్న కారు రివ్వున ఓ పెద్దపేరున్న ఆస్పత్రి వైపు దూసుకొని పోయింది 

*****************

    సంధ్యకు ఇపుడూ మూడోనెల స్రవంతి ఎంతబ్రతిమాలినా సంధ్య వారింట్లో ఉండేందుకు ఒప్పుకోలేదు. అందువలన సకలసౌకర్యాలూ సంద్యకు కల్పిస్తూ

ఓ వంటమనిషి  ,పనిమనిషి ని కూడాపంపించారు.

స్రవంతి రోజుకు మూడుమార్లు ఫోనుచేసి సంధ్యను పరామర్శిస్తుంది. 

కడుపులోని శిశువు కదలికతాలూకు తొలి మధురానుభూతి ని సంధ్య సంభావించేలోగా 

ఇదినాబిడ్డకాదనే విషయం గుర్తొస్తోంది.అలా ద్వంద్వ 

భావనలు సమన్వయపరచుకోలేక సంధ్య మనసు 

అతలాకుతలం అయిపోతోంది. వారానికోమారూ స్రవంతి వచ్చిసంధ్యను అలా..బైటికి తీసుకువెళుతుంది. ఎలాఉంది అనిఅడుగుతుంది

ఆ దివ్యానుభూతిని పొందలేని తనజన్మను తానే తిట్టుకుని కన్నీరుపెట్టుకుంటుంది. ఇక సంధ్యకరిగిపోతుంది. సాటి స్త్రీని గొడ్రాలనే బాధను 

తప్పించే పని ఆదేవుడిలా నాకప్పగించాడు అనుకుంటుంది. 

చూస్తుండగా తొమ్మిదినెలలు వచ్చేశాయి. సారధి చాలా ఆనందంగా జల్సా గా ఉద్యోగం, పేకాట, రేసులూ..వగైరాలతో గడీపేస్తున్నాడు. 

కానీ తన తల్లిదండ్రులకు మాత్రం తాము హాయిగా ఉన్నట్టూ కొంతడబ్బు పంపుతూ ఉత్తరం రాసింది సంధ్య. జరిగిన విషయాలేమి తెలుపలేదు.

 

సంధ్యతల్లిదండ్రులు పేదవారు ఇద్దరు అమ్మాయిల్లో  సంధ్యే పెద్దది. చెల్లివింధ్య మానసికంగా ఎదగని అమ్మాయి. తండ్రికి గుండెజబ్బు టైలరింగు చేసి 

కుటుంబం నడపుతాడు. అమ్మకూడా స్కూలుకు పిల్ల లను తీసుకువెళ్లేఆయాగా చేస్తుంది. అలాటిస్థితిలో 

కట్నం ఏమీవద్దంటూ వెదుక్కుంటూవచ్చిన సారధికి ఇంటరు పూర్తిచేసి ఇంట్లో ఉంటూ టైపు నేర్చుకుంటూ చెల్లి బాగోగులు చూస్తూఉండే సంధ్యను ఇచ్ఛి ఉన్నంతలో పెళ్లిఛేసిపంపారు. 

ఎలాగు వాళ్లు రాలేరునేనూ పోలేను అదీ వీడీ ధీమా అనుకుంది. సంధ్య.

ఆహా దేవుడిలాంటి అల్లుడని ఆ అమాయకులు అనుకుంటూ ఉంటారని తలచుకుని బాధపడ్జది

****************

 సంధ్యకు పురుడురావటానికి 15రోజులముందే

ఆస్పత్రిలో వైద్యపర్యవేక్షణలో ఉంచారు. 

సిజేరియవ్ చేసి పండంటి మగబిడ్డను తీశారు 

సంధ్య ఇంకా స్నృహలోకి రాలేదు. 

డాక్టరు, స్రవంతి,సాగర్ లతో బిడ్డను ఇపుడే తీసుకుపొమ్మని చెప్పింది.  

తమకోసం ఇంతచేసిన సంధ్య కు తెలివి రాగానే ఓమారు చెప్పి తీసుకుపోతాం అన్నారు 

అన్నట్లే బాబును చూపి ఇంతవరాన్ని మాకు అందించిన నీకు మేమేమి ఇవ్వగలం అంటూ కంటతడితో ..వీడ్కోలు పలికి బాబుతోపాటూ వెళ్లిపోయారు. 

సంధ్యను 5వరోజు డిశ్చార్జ్ చేయగా..పూర్తిగా 

కోలుకుని ఓపిక వచ్చేదాకా వంటమనిషి పనిమనుషులను అక్కడే ఉంచేశారు సాగర్ దంపతులు. 

సంధ్య ఇంటికి చేరాక   ...పచ్చిబాలింతగా సహజమైన బాధలకు గురిఅవుతోంది .పాలతో నిండి బరువెక్కి స్థనాలు గడ్డలు కట్టి విపుమరీతమైన సలుపూ తీవ్రమైన జ్వరం ...తో నరకయాతన పడుతోంది

ఎపుడైన పలకరిస్తూ స్నేహంగ ఉండే పక్కింటి వరలక్ష్మి అక్క వచ్చి పురిటిలోనే బిడ్డను పోగొట్టుకున్నావూ..పాపం..చ్చొఛ్ఛొ ఛ్చో. ఇంకొన్నాళ్రు 

మీ అక్కగారింటనే ఉండాల్సింది. బాగా కలిగినవారు నిను బాగా చూసుకున్నారుగా మరో నెల ఎలాగో అక్కడే ఉంటే...అంటూ ఏదీదో చెబుతోంది ఓహో 

ఇలా ప్రచారం చేశాడనమాట అనుకుంది అంతబాధలోనూ....

ఇకమళ్లీ హాస్పిటల్ పాలవక తప్పలేదు మూడురోజులకు కాస్త కుదుటపడి తిరిగి ఇల్లుచేరుకుంది. స్రవంతి ఫౌన్లో పలకరిస్తోందేగానీ 

ఇంటికి రమ్మనటం లేదు. పని పూర్తయిందికదా...

తల్లిపాలులేని పసిగుడ్డును ఎలా చూసుకుంటున్నారో 

కన్నపేగు మనసుకు చుట్టుకుని ఊపిరి అందనట్టూ అయింది. 

******************

కాలం  ఎవరి కోసం ఆగదు రివ్వున మూడునెలలు గడిచాయి.  సంధ్య అమ్మగారి నుంచీ ఉత్తరం 

వచ్చింది.నాన్నగారి మందులకు కొంతడబ్బు అవసరం అని, ఏం విశేషంలేదా  అంటూ..ఓహో  వారికి ఈ ఛండాలుడు ఏంచెప్పలేదు...కొంత ఊరటగ నిట్టూర్చి వంటమనిషి గారబ్బాయి ని 

పిలిపించి తను ఉద్యోగం చేస్తున్నపుడు అమ్మవాళ్లకోసం దాచిన డబ్బు మని ఆర్డరుగా 

పంపింది. 

ఇపుడు కొంత స్వస్థతగానే ఉంది. ఏవో చిన్నచిన్నపనులు చేసుకోగలుగుతోంది.కానీ 

డాక్టరు కనీసం ఐదు నెలలు బాగావిశ్రాంతి అంటూ 

చెప్పడంవలన పనివారిని ఉంచేశారు స్రవంతి సాగర్ లు. 

అపుడే బాబుకు ఐదునెలలు ఎలాఉన్నాడో అప్రయత్నంగా కన్నీరు జారింది సంధ్యచెక్కిలి మీదికి 

ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, సేవచేసే మనుషులూ అమరటంవలన సంధ్య ఎంతో ముచ్చటగా తయారైంది ఒళ్లొచ్చి మరింతరంగుతేలి...

సారధి కి భోజనం వడ్డిస్తుంటే...ఆమాటే కొంత 

కటువుగా పలికాడు భలె కండపట్టావే జాంపండులా ఉన్నావ్ అంటూ...

మరునాటినుంచీ పనిమనుషుల్ని రానక్కరలేదని 

చెప్పిపంపేసి స్రవంతికి కాల్ చేసి నాపనులు ఉద్యోగం నేనుచేసుకోగలనంటూ ...చెప్పేసింది. 

  సారధి ఉదయం ఆఫీసుకు తయారవుతుంటే ఎప్పట్లా తానూ స్కూలుకు బయలుదేరింది. 

బైటికివచ్చాక అతిఖరీదైన బైకు మీద కూచుని ఉన్న మగని చూసి ఓహో ఇదీ అమర్చుకున్నాడూ అనుకుంది అతనంటే విపరీతమైన ద్వేషం  మనసులో రగులుతున్నా సంసారం చేయక తప్పని 

తన అసహాయతను తిట్టుకున్నది.

స్కూలు యాజమాన్యం సాటి టీచర్లందరూ తనకుబిడ్డ పొయినందుకు చాలా విచారంవ్యక్తం చేశారు. బ్రతికి లక్షణంగా సిరి కి వారసుడై పెరుగుతున్న ఆ పసివానిని మాటలతో చంపేస్తున్న తన భర్త క్రూరత్వాన్ని క్షమించలేక పోతోంది. 

ఇపుడు ఇంట్లోనే ఖరిదైన విదేశీ మందుసీసాలు 

విలువైన బూట్లూ పెద్దటీవి...ఫారిన్ సెంట్లూ 

సారధి జీవితం మరి హై ఫై గా ఉంది. 

ఓనాడు తీరిగ్గా కాపీతాగుతూ...ఇల్లు చిమ్ముకుంటున్న సంధ్యను ఉద్దేశించి..బిడ్డ బిడ్డకూ 

ఎడం మూడేళ్లుండాలని డాక్టరుచెప్పిందటోయ్ 

అన్నాడు..

ఐతె అన్నట్టూ చూసింది. ఇంకొక్కమ్మాయిని సాగర్ 

సారు వాళ్లకు కనిచ్చేశామనుకో ఈమారు సొంతిల్లూ కారూ కూడా అడిగేయచ్చు మనలైఫు సెటిల్..

అన్నాడు 

ఒళ్లతెలీని  ఆవేశంతో ఇనపకాడతోఉన్న కుచ్చు చీపురు వెనక్కి తిప్పి సారధి త మీద శక్తికొద్ది కొట్టసాగింది..కాఫీగ్లాసు కిందపడ్డ.ది.హఠాత్పరిణామాన్నిఊహించలేకచేతులుతలమీద అడ్డుపెట్టుకున్నాడు..అయినా వదల్లేదు కాళిలా ఉన్నదామె .ఎక్కడతగులతోందో చూడట్లా

ఆదెబ్బ ఏదో కణతకు తగిలి స్పృహతప్పాడు. 

ఏవేవోతిడుతూ గట్టిగాఅరుస్తూ సంధ్య వాయ్యో 

అమ్మోఅంటూ సారధిగొంతూ విని ఇరుగు పొరూగు వచ్చేశారు. వర్లక్ష్మక్క సంధ్యనుపొదివిపట్టుకుని

పక్కకు తీసుకొచ్చింది గుంపులో ఎవరో 100కు 

కాల్ చేశారు పోలీసులు  వచ్చి సంధ్యను అదుపులోకి తీసుకుని సారధిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. విషయంతెలిసి న సాగర్  హుటాహుటిన పోలీస్ష్టేషను చేరుకున్నాడు. చెరలో  గట్టీగాఏడుస్తూనేనెవర్ని..నీకు ఆస్థినా, నీవస్తువునా 

నా కడుపు నీకు అద్దెగదేనా  నన్ను అమ్మేస్తావా 

అమ్మనూ అమ్మేస్తావా అంటూ అంతలోనే ఏడుస్తూ ఉన్మాదిలా ప్రవర్తిస్తున్న సంధ్యను చూసి విషయం అర్ధమైంది అసలు బైటికి పొక్కుతుందేమో ననే భయం కలిగి తనడబ్బు పలుకుబడి వెదజల్లి  సంధ్య మానసిక స్థితీ బాగలేదంటూ  చికిత్సాలయానికి తరలించే ఏర్పాటు చేశాడు. 

సారధి బ్రతకటం వలన శిక్ష తప్పింది  అమ్మ గాని అమ్మ  సంధ్యపిచ్చితల్లీగా ముద్ర వేయించుకుంది.

సాగర్ స్రవంతిలు ఆలోచించీ సంధ్యకు పురుడు పోసిన డాక్టరును కలిసి ఆమెస్థితి చెప్పారు. 

భారతి కి సారధి కుట్రంతా అర్ధమైనది సంధ్యమీద సానుభూతి  కలిగింది తన కున్న పలుకుబడితో ఆమెను తన ఇంటికి తెచ్చుకున్నది. స్వయంగా ఇంటివద్దనే ఉంచీ సరైన వైద్యసహాయం అందించినది.

సంధ్య త్వరగానే కోలుకుంది. సారధి వద్దకు వెళ్లనన్నది. సంధ్య కుమంచి వాగ్ధాటి ఉంది..రచనా శక్తి ఉంది వాటికి పదును పెడుతూ నెలకోమారు మురికివాడలలో ఏర్పాటుచేసే మేడికల్ క్యాంపులలో 

అలాగే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాములలో సంధ్యచేత మాట్లిడించటం..మొదలెట్టింది. ఆవిధంగా వివిధ వ్యాధుల అవగాహనాసిబిరాలలోయుక్తవయసు సమస్యల పట్లఅమ్మాయి అబ్బాయిలూ పుట్టే విషయం భ్రూణహత్యలూట్రాఫికింగ్ ఇలా సమాజ రుగ్మతలలో స్త్రీలబాలికల జీవితాలెట్లా బలవుతున్నాయో సంధ్య చక్కగా వివరిస్తున్నది

సంధ్యనూ అందరు డాక్టరమ్మ అంటుంటే విని  సంధ్యచేత సైకాలజీ పీ.జి కూడా అప్లై చేయించింది  డా. భారతి. 

ఇపుడు అలా వెళుతున్నారిద్దరూ ఓ పేట లో సరోగసీ మీద అపోహలూ నిజాలూ వివరించేందుకు 

సంధ్య చాలా బాగా  సిధ్ధమైనది. 

నేను నేనే..

నన్ను ఇష్టం లేనిదే  ఎవరూ తాకరాదు 

నేనెవరికీ తాకట్టు ఆస్థిని కాదు..

నేను నేనే..

అంటూ కవిత సైతం..చెబుతోంది

***************####****************

 

ఈ సంచికలో...                     

May 2023

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు