మా రచయితలు

రచయిత పేరు:    మాదారపు కళ్యాణ్

కవితలు

ఇదే నా మట్టివేదన...

రైతు నన్ను తొక్కితే.. నేనో పంటనై సమస్థానికి ఆకలి తీర్చి దైవాన్నైన...

బీదవాడు నన్ను తొక్కితే వాడికి నీడనిచ్చే గూడునైన....

కుమ్మరివాడు నన్ను తొక్కితే నేనో కుండనై, దాహం తీర్చే పాత్రనైన....

కని.... ఓ వ్యాపారస్థుడు నన్ను తొక్కితే...నేనో విగ్రహమై

నవరాత్రులు మతోన్మాదులకు వేదికైనా...

పాపాత్ముల క్షమాభిక్షను వినలేని చెవిటినైన... బలహీనుల కోరిక నెరవేర్చని అవిటినైన...

నా ముందు తాగి చిందులేసే వాడికి మద్యాన్ని అందించే సజీవాన్నైనా... నా వెనక ఆకలితో ఉన్న బిచ్చగాడికి పులిహోర ఇవ్వలేని జీవోచ్ఛవమైనా...

అణువణువు రంగులతో చెరువులలో, నదులలో కాలుష్యానైనా....ఆ కాలుష్యాన్ని తాగిన నీటి జీవులకు, పక్షులకు నేనో దయ్యాన్నైనా...... భూతన్నైనా........             

  ఇదే నా మట్టివేదన...

 

ఈ సంచికలో...                     

Jun 2021

ఇతర పత్రికలు