మా రచయితలు

రచయిత పేరు:    స్వాతి సి

కవితలు

తెలుసు 

తెలుసు

నిప్పుకు తెలుసు

గాలి వల్ల విర్రవిగుతానని

 

దీపనికి తెలసు

గాలి వల్ల మాయమవుతానని

 

భూమికి తెలుసు

భూకంపం వల్ల బద్ధలవుతానని

 

సముద్రానికి తెలుసు

అలల వల్ల  మాయమవుతానని

 

పగలుకు తెలుసు

చీకటి వల్ల మాయమవుతానని

 

చీకటికి తెలుసు

పగలు వల్ల మాయమవుతానని

 

మనిషికి తెలుసు

మరణం వల్ల మాయమవుతానని

 

నిప్పు,దీపం,

భూమి,సాంద్రం,

రేయి,పగలు,

మనిషి  అన్నింటికి తెలుసు  వారి శత్రువేదో

శత్రువు కోసం నిరంతరాయంగా  యుద్ధం

చేస్తునే ఉన్నాయి.....

భద్రం జర

వస్తున్నారు వస్తున్నారు

మన ఓట్లాడిగే పాలకులు

భద్రం ఓటరన్నా

భద్రం జర

 

ఓట్లకోసం

పాట్లు పడతారు

ఓటు వేసినాక

పంగనామం పెడతారు

 

మందు ఆశ

చూపుతారు

మతిలేకుండా

చేస్తారు

 

డబ్బు ఆశ

చూపుతారు

డౌటులేకుండా

గెలుస్తారు

 

సమస్యలన్ని

పరిష్కారిస్తా మంటారు

గెలిచాక మీరే మా

సమస్యాంటారు

 

నాయకులు

అవుతారు

న్యాయం లేకుండా చేస్తారు

 

అభివృద్ధి చేస్తా

అంటారు

గెలిచాక

అవినీతిలో ముందు ఉంటారు

 

భద్రం ఓటరన్నా జర భద్రమే....

      

                                                     

 

పరువు

మనిషికి డబ్బు

ఎంత ముఖ్యమెా

పరువు అంతే

 

డబ్బు లేకుంటే

రేపటి రోజు సంపాదిస్తాం

కాని పరువును

సంపాదించలేము మిత్రమా

 

ప్రాణం పోయిన సరే

పరువు ముఖ్యం అన్నారు

పెద్దలు నిజమే కదా

 

పరువు లేని చోట

ఒక్కక్షణం ఉండనివ్వదు

నీ మనస్సు

 

అడ్డదారిలో కోట్లు

సంపాదిస్తే ఏం

పరువు లేనప్పుడు

 

గాజులా మేడలో

ఉంటే ఏం

పరువు లేనప్పుడు

 

జేబులో చిల్లిగవ్వ

లేకున్నా సమాజంలో

కొంత పరువు ఉండాలి

మిత్రమా

 

పరువు లేని బ్రతుకు

ఉంటే ఎంత

పోతే ఎంత

 

 

 

 

 

ఈ సంచికలో...                     

Jun 2023

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు