మా రచయితలు

రచయిత పేరు:    యడ్ల రవికుమార్

కవితలు

"అ"మ్మ నేర్పిన తొలి పలుకులు

"అ"మ్మ నేర్పిన తొలి పలుకులు "ఆ"ప్యాయత నిండిన ఆ పిలుపులు

"ఇ"సుకలో నే దిద్దిన అక్షరాలు "ఈ" జన్మకి మరువలేని భావాలు

"ఉ"గ్గు పాలతో పాటుగా "ఊ"యలలో పాటగా

నిలిచిన నా మాతృ భాష కు "ఋ"ణ పడి ఉంటా.

ఈ సంచికలో...                     

Jun 2023

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు