మా రచయితలు

రచయిత పేరు:    శాఖమూరి

కవితలు

జర్నీ

అతడు 

మన రక్త బందు 

కాకపోతేనేమ్

నలభై ఏళ్లుగా

 రక్తంమెవరికై

ధారపోసాడో తెలుసుకో

 

అతను 

మన కులం వాడు 

కాకపోతేనేమ్

40 ఏళ్లుగా 

ఏ కులాల వైపు నిలబడ్డాడో చూడు

అతను

మనకు అక్షరాలు

 నేర్పక పోతేనేమ్

నలభై ఏళ్లుగా

నేర్చుకున్న ప్రతి అక్షరం 

ఏ సామాజిక మార్పుకై కృషి చేశాడో చూడు

అతను 

మన మతంవాడు 

కాకపోతేమ్

నలుభై ఏళ్లుగా

మతరహిత నూతన మానవ ఆవిష్కరణకై చేసిన ప్రయోగాలు ఎన్నో కనుక్కో 

అతను

 మన సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరించకపోతేనేమ్

నలభై ఏళ్లుగా 

నమ్ముకున్న సిద్ధాంతం కోసం ఏ యే దారుల్లో పాదయాత్ర చేశాడో చూడు

అతను

మన ఊరి వాడు 

కాకపోతేనేమ్

నలభై ఏళ్లుగా 

నాటిన పోరు మొక్కలు 

ఏ ఊర్లో పొలిమేరల్లో పెరిగినవో కనుక్కో

స్వచ్ఛమైన

 ఆక్సిజన్ కోసం

 నాలుగు అడుగులు వేద్దాం

 

ఈ సంచికలో...                     

Oct 2023

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు