మా రచయితలు

రచయిత పేరు:    కుమారస్వామి రెడ్డి

కవితలు

గడ్డి పరక

చూశావా ! 

గడ్డి పరక అచ్చం నాలాగే వుంది ! 

గడ్డి పరక తనను 

పరిపూర్ణం చేసుకోవడానికి 

(నీ) పాదం క్రింద విచ్చుకొని 

పరివ్యాప్తం కావల్సివుంది 

కానీ...

దాని దేహంలోని చెమ్మ 

ఏం చెబుతోందో విను ! 

మనస్సు చెవి ఒగ్గి విను ! 

 

గడ్డి పరక చెప్పే విషయం కీలకం ! 

దహించే అవమానాలు కావచ్చు 

చిగురించే కలల అవశేషాలు కావచ్చు 

గడ్డి పరక చెప్పే విషయం కీలకం ! 

 

గడ్డి పరక అచ్చం నాలాగే వుంది 

అది తల ఎత్తుకోగానే 

వన మాలి ఆత్రంగా 

తోటను చదును చేస్తాడు 

గడ్డిని నేలమట్టంగా కత్తిరిస్తాడు 

తోటను మఖ్మల్ తివాచీలా 

ఉంచాలనే గుబులు వాడిది ! 

మీరు ప్రయత్నించి 

ప్రయాసపడి 

స్త్రీలను నేల మట్టం చేసిన్నట్లుగా లేదా ఇది ! 

కానీ... జీవితాన్ని ప్రకటించాలనే 

భూమి కోరిక మరణించదు 

స్త్రీ జిజ్ఞాస మరణించదు

 

నా సలహా తీసుకో 

రహదారిని ఏర్పరిచే 

ఆలోచన మంచిదే 

 

ధైర్యంతో పాటు 

మండే ఓటములను

భరించలేని వారు 

నేల మట్టం చేయబడ్డారు 

మట్టిలో పాతబడ్డారు ఆ విధంగానే వారు 

బలశాలులకు 'దారి' చేస్తారు 

 

కానీ 

వారు కేవలం 

గడ్డి పోచలు (స్త్రీ) మాత్రమే 

గడ్డి కాదు ! 

 

గడ్డి నిజంగా, అచ్చం నాలాగ ఉంటుంది 

సమాంతరంగా 

సముద్రాన్ని ఊరడిస్తూ 

నిటారుగా 

పర్వతాన్ని నిలబెడుతూ 

గడ్డి పరక 

సీదాగా సాదాగా 

నాలాగ ఉంటుంది

 

ఈ సంచికలో...                     

Sep 2023

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు