మా రచయితలు

రచయిత పేరు:    కే.బి. పవిత్ర

కవితలు

జీవామృతం

ఆనందంతోనే దుఃఖం

వెంటేసుకొస్తే .... 

ఇది నాది అనుకునే లోపే చేజారి పోతుంటే

అందరూ నా వాళ్ళే అన్న భావన 

రోజురోజుకీ చేదెక్కి పోతుంటే,

తీయని మాటలతో 

అందరూ మోసం చేస్తుంటే,

నిజానికి కట్టుబడక పోతుంటే  అనుమానంతో నిండిపోయిన ఈ లోకంలో

నమ్మకం అనేది చచ్చిపోతుంటే,

మంచిగా ఉండటమే

తప్పై పోతుంటే,

సాయం అని అడిగిన నోరు తిరిగి సాయం చేయడానికి రాకుంటే,

ఎవరు?

ఎవరు సంతోషంగా ఉన్నారు?ఒకరి ఆనందం ఇంకొకరికి

తీపి కాకపోతే,

పైకి నటిస్తూ 

మనసంతా చేదెక్కి పోతూంటే , మనస్ఫూర్తిగా దీవించడం కూడా రాకపోతే

బ్రతుకుతున్నవన్నీ

జీవితాలు కాదేమో?

మాట్లాడే వాళ్ళందరూ మనుషులు కారేమో?

 

ఎవరు ఎటు వెళ్ళినా,

ఏది ఎలా జరిగినా..

వ్యక్తిత్వమే ఆయుధం, ధైర్యం!

 

ఈ సంచికలో...                     

Jun 2023

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు