కథలు

(December,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

రైతు బంధు

ఎందయ్యో...ఇంకా లేవకపోతివి. సుట్టుపక్కల పొరగాళ్ళు కాగితాలు సేయించుకోవట్టే. సిగ్గనిపిత్తలేదా....లే...గియ్యాల్నన్నా సేపియ్యరాదు...అని గరంగరంగా మల్లమ్మ భర్తపై కారాలు మిరియాలు నూరుతున్నది.

"నీ యవ్వ ఏం ఒర్రుతానవే...నీ అయ్యిచ్చిండు పదెకురాలని ఎగురుతానవా...ఎకరం భూమికే ఏతుల్ జెత్తానవ్ బాగా.నోర్ముయ్ సేపిత్తగాని."అంతే గరంగా కయ్యిన లేసిండు మల్లయ్య.

అవ్వో...నీ మొఖానికి నేనే ఎక్కువ.ఇంకా భూమి గావాల్న.ఉన్నది జెయ్య శాతనైతలేదు గాని.ఇగురం లేదు.ఇగురం దక్కువ ముండకొడుకా...ఇయ్యాల్నన్న పో...కోపం ప్రేమను కలిపి బాధ్యత గుర్తు చేసింది మల్లమ్మ.

ఆ చివరి మాటతో "ఐతేమానే గానీ... పో...గా జాబుల వెట్టిన కాగితాలు తేపో పోతా..." అని సప్పున సల్లారిండు మల్లయ్య

ఆమె తెచ్చియ్యగానే ఆ కవర్ లోనున్న కాగితాలన్నీ చూసుకొని బజార్ కి బయలుదేరుతాడు మల్లయ్య.

                                                                            *********

 "ఓ సిగ్గుదక్కువోడా...కొద్దిగన్నా ఏమనిపిత్తలేదా సెత్తకు.ఊరంతా కాగితాలు సెయించుకోవట్టే. ఇజ్జత్ ఇరాము లేకుండా కుడిదిలెక్క తాగుదమని అచ్చినావ్.నీ తాగుడుమీద మన్నువడా..."భర్తను వెతుకుంటచ్చి మరి తిడుతున్న రాజమ్మ.

"నీ యవ్వ మందిలకచ్చి ఇజ్జత్ దీత్తనవ్...ఛల్ నడువ్ నీ యవ్వ.పో అత్తాన గాని పో.గా కాగితాల ముచ్చట అరుసుకుందామనే అచ్చిన ఈడికి..."అంటూ ముసి మూసి నవ్వు కోపం కలగలుపుకొని చెప్పిండు రాజయ్య.

నీ మొఖం జూసినా గట్లనే ఉన్నది.తాళ్ళల్లా మాట్లాడుదమని అచ్చినవా...నువ్వైతే ఇయ్యాల గనుక కాగితాలు సేపియ్యలేదనుకో బుడ్డ పోరిని దీసుకొని మా అవ్వగారింటికి పోత.నీ ఇట్టం ఇగ.ఈడ్నే తాగు...బొర్రు...ఈడ్నే పండు..."అని వార్నింగ్ ఇచ్చింది రాజమ్మ.

"ఆ సేపిత్తగాని పో...మందిల ఒర్రకు."అని రాజమ్మ వార్నింగ్ కి తలొగ్గి జేబులున్న కాగితాలు చూసుకొని బజార్ కెక్కాడు రాజయ్య.

                                                                      *********

నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న మల్లయ్య బజార్ పైకి వచ్చిన రాజయ్యను చూసి..."అరేయ్ మామా ఎటు పోతానవ్ రా" అన్నాడు.

"మీ సేవ కాడికే...కాగితాలు జెపియ్యాలే...నువ్వేటో బయలెళ్లినవ్..."అన్నాడు రాజయ్య.

"నేనూ గాడికేరా...నీను గూడా అత్తాగు."అన్నడు మల్లయ్య.

"దా...బండి మీద కూసో..."అంటూ రాజయ్య మీ సేవ కాడికి బండి పోనిచ్చిండు.

మీ సేవ దగ్గర జనమంతా భారీ లైన్ కట్టిండ్రు.అక్కడికి మల్లయ్య,రాజయ్య లు చేరుకుండ్రు.

"అరేయ్ మామా... మందెక్కువున్నరు గదరా...ఎంత సేపైతదో జర అడుగురా..." బండి దిగుకుంటా అన్నడు మల్లయ్య.

బండి పక్కకు బెట్టి "సరే మామ" అనుకుంట "ఓ రమేషన్న మా మల్లయ్య మామది,నాది రెండు కాగితాలున్నాయ్.జర తీస్కొరాదు"అన్నడు రాజయ్య.

"తీస్కుంట గానీ...గంటా,రెండు గంటల టైం పడ్తది.ఆ పేపర్లిచ్చి లైన్ల నిలబడుర్రి."అన్నడు మీ సేవ రమేష్.

"సరే అన్న...మర్సిపోకు ఈడ్నే కూసుంటాం...జర పిలువు మరి"అంటూ రాజయ్య ఇద్దరి కాగితాలను ఇదివరకున్న పేపర్ల కింద పెట్టి లైన్ లోకి వెళ్లి మల్లయ్య మామ ను పిలుసుకున్నాడు.

మల్లయ్య మాంచి వాగుడుకాయ. రాజయ్య అవసరానికి మాట్లాడేటోడు.ఇద్దరు వరుసకు మామ అల్లుళ్లు. కానీ ఇద్దరు మామా మామా అని పిలుసుకోవడం వాళ్ళకలవాటు.

"అరేయ్ మామా...గీ రైతు బంధు ముచ్చటెందిరా...?"అంటూ మల్లయ్య ముచ్చట మొదలుబెట్టిండు.

"గదా మామ, మనకు యవుసానికి పెట్టుబడికి తిప్పలయింతది గదా...గందుకే సర్కారు ఎకురానికి ఐదు వేల రూపాలిత్తాంది...." అన్నడు రాజయ్య.

"నాకు రొండెకురాలు,నీకేమో ఎకురం భూమి.మనకు ఎంతత్తయిరా.తిప్పి తిప్పి గొడితే ఉరియా బత్తాలకు సాలయి. వాడిచ్చేదేందిరా...తోక మట్టా..." అన్నడు మల్లయ్య.

"నీ యవ్వ...ఏదో అడుగముందుకే రైతులాదుకోను సర్కారిత్తంటే గట్ల మాట్లాడుతానవ్.ఎవడన్నా ఇచ్చిండ్ల గిట్లా...పిలిసి పిల్లనిత్తెనటా...అన్నట్టున్నది నీ యవ్వారం"అన్నడు రాజయ్య.

"గది కాదుర మామ...నీ అసొంటోనికి,నా అసొంటోనికి ఈకకు రాకపోయినా,తోకకు రాకపోయినా పైసలతోని పాయిదా ఉంటది.దానికో అర్థముంటది. ఎవుసం జేయనోడు కూడా పైసలు తింటాండు కదరా...గట్ల పైసలన్ని దండుగనే కధా" అని ఆ పథకంలోని మర్మాన్ని పట్టిండు మల్లయ్య.

"గదంతా నీకెందుకే... నీకు బెట్టింది నువ్ దినక.అన్ని అక్కేర్రాని ముచ్చట్లు పెడ్తవు.పని లేదు నీకు" అని చిరాకుతో అన్నడు రాజయ్య.

వీళ్ళిద్దరూ మాటలు వింటూ అదే లైన్ లో కూర్చున్న కార్తిక్ కలుగజేసుకొని...మల్లయ్య మొఖం జూస్తూ...

"బాపూ... నువ్ జెప్పింది,అక్షరాల నిజం.ఎనుకట తెలంగాణ రైతాంగ పోరాటంలో దొరల కాన్నుండి భూములు గుంజుకొని జనానికి పంచ్చిండ్లు గదా.ఆ భూములని తిరిగి వాళ్ళకే చట్టబద్ధంగా అప్పజెప్పేందుకే గీ పథకం.ఇది రైతుకు బంధువు కాదు.రైతుల భ్రమలో పెట్టేది.

సరే...ఒక్కమాట మనకోసమే అనుకుందాం...పెట్టుబడి కోసమే ఇత్తానమని జెప్పిండ్రు గదా.మరి గా ఇరవై,వందల ఎకురాలు ఉన్నోడికి పెట్టుబడి పెట్టుకునేంత లేదా?సర్కారిచ్చుడెందుకు?ఇట్లా రాష్ట్రం మొత్తంల పెద్ద కులపొల్లు,బాగా డబ్బున్నోళ్లు వందల ఎకురాలకు పట్టాలు జెపిచ్చుకొని లక్షల రూపాలు ప్రజల సొమ్ము తింటుండ్రు.ఇది బాపు సెప్పినట్టు నిజంగా దండగ ఖర్చే.ఆ పైసల తోని నా అసొంటోనికి నౌకర్లియ్యచ్చు కదా,సర్కార్ బళ్ళన్ని బాగు చెయ్యచ్చు కదా,ఇంకా రైతులు పండించిన పంటకు తగ్గ గిట్టుబాటు ధర కల్పిస్తే సాలదా.కానీ చెయ్యరు.ఇది బలిసినోడికే బలం కూడబెట్టేది.పేరుకు మాత్రమే పేదోళ్లకు.ఏదో యవుసాన్ని ,రైతును ఉద్దరిస్తున్నట్టు.రైతు బంధు- రైతుల పెట్టుబడి సహాయర్థమని ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నారు"అంటూ అస్సలు నిజాన్ని,ప్రభుత్వ ద్వంద్వ వైఖరిని విడమరిచి చెప్పిండు కార్తిక్.

"నిజమే బాబు.సోయి లేని సర్కారు.మనం ఓటేసినం.వాడు పోటేసిండు. బతుకు పాడుగాను పెనం మీంచి పోయిల వడ్డట్టాయే..."అని తన నిస్సహాయతను బయటపెట్టుకున్నడు మల్లయ్య.

"అవునే మామ...మళ్ల ఓట్లకు రారానే కొడుకులు.అప్పుడు జెప్పుదాం వీళ్ళ సంగతి."అంటూ మనస్సు మార్చుకుని వంత పాడాడు రాజయ్య.

ఇట్లా...ఎన్నెన్నో రాష్ట్ర సంగతులు మాట్లాడుకుంటున్నరు.అంతలోనే మీ సేవ రమేష్ "మల్లయ్య"అని పేరు పిలిచిండు.

"జనమంతా ఒక్కదాటి పైకి వత్తె,మన కట్టాలు ఎంతరా...గది జరుగాలే" అనుకుంటూ లేచి వెళ్ళాడు.ఆయన వెంటే రాజయ్య లేసిండు.

సాదా బైనమా కి సంబంధించిన కాగితాలను అప్లై చేసి ఇద్దరూ బండిపై ఎక్కి ఇంటి ముఖం పట్టారు.

 


ఈ సంచికలో...                     

Jan 2021

ఇతర పత్రికలు